Tag Archives: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ( ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) BAO GỒM: Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm SOBI thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là […]